Skip to content

PPP – samarbeten som hjälper eller stjälper?

13/10/2011

Av: Elisabet Sjölund

Att som företag ta ansvar för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet är idag en hygienfaktor, inte minst för de konsumentnära bolagen. De aktiviteter och initiativ som ligger utöver lagstiftningen; d.v.s. frivilligt arbete för socialt och miljömässigt ansvar brukar gå under benämningen CR (Corporate Responsibility) eller CSR (Corporate Social Responsibility) och det finns en uppsjö av olika sätt att arbeta med detta område.

HUI arrangerade förra veckan ett frukostseminarium på temat CSR i handeln. Där presenterades  en akademisk studie om PPP: PPP- Private-public partnerships: corporate responsibility strategy in food retail, av Cecilia Mark-Herbert, en av forskarna bakom studien. Det handlade om hur handelsföretag samarbetat med välgörenhetsorganisationer. Tre stora dagligvaruaktörer i Sverige hade medverkat i studien och bidragit med insikter om samarbetsprojekt med icke-vinstdrivande organisationer. Studien belyste framför allt motiven bakom och utmaningar och risker med samarbetena och öppnade för en rad frågeställningar att gräva vidare i , t.ex. hur de eventuella effekterna i konsumentresponsen såg ut och hur viktigt det egentligen är för företag att välja samarbetsprojekt som kopplar an tydligt till den egna verksamheten. Jämförelser av dessa effekter med hur andra hållbarhetssatsningar påverkar konsumenternas syn på ett företag skulle vara intressanta att ta del av, precis som fler insikter i hur konsumenternas syn på de icke vinstdrivande organisationerna påverkas.

Frågorna som ställdes och diskussionen som följde efter seminariet indikerar just en oro för urvattning och konsumentskepsis: kan ett samarbete med en välgörenhetsorganisation, t.ex. sponsring av ett vattenprojekt i Afrika, kompensera negativ påverkan som ett företags verksamhet har inom ett helt annat område? Får ett sådant samarbete konsumenten att värdera företaget högre eller urvattnas snarare förtroendet? Vilka samarbeten höjer respektive sänker bilden av ett konsumentproduktbolag?

Vad vi sett när vi undersökt hur konsumenter hanterar miljöfrågor i val av produkter och förpackningar är att de tydliga, intuitiva och greppbara sambanden fungerar bäst .

På lördag, den 15 oktober, är det Global Handwashing Day (GHD); instiftad genom ett privat-publikt partnerskap som kort sagt förespråkar handtvätt med tvål . Man vill sprida information om sjukdomsprevention och handhygien, framförallt till skolbarn. Exempel på privata intressenter som deltar är Unilever, Colgate-Palmolive och Procter and Gamble. Organisationer som deltar från “andra sidan” är bland andra Unicef och Världsbanken.

De privata intressenterna i det här exemplet säljer hygienprodukter, bland annat tvål, och vill förmodligen sälja mer tvål. De har därmed ett klart intresse i kampanjer som denna. Det finns en uppenbar koppling som man skulle kunna ifrågasätta men som kanske just för att den är så tydlig också kan bli svår att ifrågasätta. Inte så dolda agendor. Parter från olika håll som möts över ett tydligt gemensamt intresseområde (tvätta händerna med tvål!) och driver det tillsammans.

Vi kommer förmodligen att se allt fler exempel på samarbeten mellan privat och publik sfär, mellan olika branscher och mellan institution och näringsliv. Vilka som hjälper och vilka som stjälper de inblandade parternas intressen återstår att se men en trovärdig historia och hellre en tydlig agenda än en illa dold sådan kan nog vara en nyckel.

Läs exempel om vad Svenska företag gör inom CSR på CSR-guiden eller vad som skrivits om CSR i andra bloggar.

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: